دانلود جزوه درس مدیریت مالی ۱؛دانشگاه البرز

مدیریت مالی را میتوان دانش و فن تأمین و کاربرد وجوه برای رسیدن به هدف و یا دانش و علم اداره پول تعریف کرد.

همچنین میتوان گفت مدیریت مالی علم تجزیه وتحلیل مسائل مالی سازمان، تعیین نقاط قوت و ضعف، برنامه ریزی برای تقویت نقاط ضعف در چارچوب رسیدن به اهداف سازمان می باشد.

فرض کنید قصد دارید یک فعالیت تجاری را آغاز کنید. صرفنظر از نوع فعالیت موردنظر، باید به نحوی به سه سؤال زیر پاسخ دهید:

 • بودجه بندی سرمایه

چه نوع سرمایه گذاری های بلندمدتی موردنیاز است؟ به عبارت دیگر، در چه صنعتی فعال خواهید بود و به چه نوع ماشین آلات، ساختمان، تجهیزات و امکانات تحقیق و توسعه نیاز دارید؟

 • ساختار سرمایه

 وجوه موردنیاز سرمایه گذاری خود را چگونه تأمین می کنید؟ از تأمین مالی بلندمدت استفاده می کنید؟ آیا شرکای جدیدی را می پذیرید یا وجوه موردنیاز را وام می گیرید؟

 • مدیریت سرمایه در گردش

امور مالی جاری شرکت، مانند دریافت وجه از مشتریان یا پرداخت وجه به تأمین کنندگان مواد اولیه را چگونه مدیریت میکنید؟

سه سؤال فوق، مهمترین سؤال هایی است که باید قبل از شروع هر فعالیت تجاری به آنها پاسخ داد بنابراین، مدیریت مالی عبارت است از مطالعه و بررسی راه های مختلف برای پاسخگویی به این سه سؤال.

تعریف دیگری که میتوان از مدیریت مالی ارائه کرد این است که مدیریت مالی مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه است،به طوریکه ثروت سهامداران به حداکثر برسد. مدیریت مالی از یکسو مدیریت بر منابعی است که شرکت بکار گرفته، این منابع عبارت اند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار داده اند و یا وام ها و بدهی هایی است که شرکت در اختیار دارد. از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است که از محل این منابع مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشکیل می دهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه را که شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثابت، سرمایه گذاری و یا سایر دارایی ها است.

این جزوه آموزشی با نام (مدیریت مالی ۱) مربوط به نیم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه البرز می باشد ، که در ۹۸ صفحه تایپی و شامل فصول زیر می باشد:

فصل اول : کلیات

تعریف مدیریت مالی

تفاوت بین حسابداری و مدیریت مالی

انواع سازمان های تجاری

هدف مدیریت مالی

وظایف مدیریت مالی

تئوری نمایندگی

بازار مالی

طبقه بندی بازارهای مالی

مؤسسه های مالی

تحولات جدید در بازارهای مالی و مدیریت مالی

فصل دوم : صورت های مالی و جریان نقدی

انواع صورت های مالی

ترازنامه

صورت سود و زیان

جریان نقدی

جریان نقدی ناشی از به کارگیری دارایی ها

جریان نقدی پرداختی به وام دهندگان و سهامداران

صرفه جویی و زیان مالیاتی

مسائل

فصل سوم : تجزیه و تحلیل صورت های مالی

منابع و مصارف وجوه

صورت تغییرات وضعیت مالی

تجزیه وتحلیل مالی

کاربرد تجزیه وتحلیل صورت های مالی

روشهای رایج در تجزیه وتحلیل مالی

نسبت های نقدینگی

 • نسبت جاری
 • نسبت آنی
 • نسبت نقد
 • دوره استقامت
 • نسبت سرمایه در گرد خالص به کل داراییها

نسبتهای اهرمی

نسبت بدهی

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

نسبت توانایی پرداخت بهره

ضریب مالکانه

نسبتهای فعالیت (کارایی)

 • گردش موجودی کالا
 • متوسط دوره گردش موجودی کالا
 • نسبت گردش حسابهای دریافتنی
 • دوره وصول مطالبات
 • گردش حسابهای پرداختنی
 • دوره پرداخت بدهیها
 • گردش دارایی

دوره عملیات

دوره گردش وجه نقد

نسبتهای سودآوری

 • حاشیه سود خالص
 • حاشیه سود ناخالص
 • بازده دارایی ها
 • بازده حقوق صاحبان سهام
 • قدرت کسب سود داراییها

نسبتهای ارزش بازار سهام

 • نسبت قیمت به سود هر سهم
 • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم

مسائل

فصل چهارم: ارزش زمانی پول

ارزش آتی

مرکب کردن بهره

ارزش فعلی

تعیین نرخ تنزیل

مسائل

فصل پنجم: ارزیابی جریانات نقدی تنزیل شده

ارزش آتی جریانات نقدی چندگانه

ارزش فعلی جریانات نقدی چندگانه

ارزش فعلی اقساط مساوی

ارزش آتی اقساط مساوی

اقساط مادام العمر

اقساط مادام العمر رو به رشد

اقساط متناهی رو به رشد

نرخ مؤثر سالانه

انواع وام و مستهلک کردن

مسائل

 

فصل ششم: بودجه بندی سرمایه ای (معیارهای ارزیابی سرمایه گذاری)

بودجه بندی سرمایه

سرمایه گذاری اولیه

روش های بودجه بندی سرمایه ای

 • معیارهای مبتنی بر دوره بازگشت

الف) دوره بازگشت سرمایه

ب) دوره بازگشت تنزیلی

 • معیارهای مبتنی بر جریانات نقدی تنزیلشده

الف) ارزش فعلی خالص

ب ) نرخ بازده داخلی

ج)  شاخص سودآوری

 • معیارهای حسابداری

تصمیم گیری در سرمایه گذاری های مانع الجمع

جریان نقدی عملیاتی

مسائل

ضمایم

منابع

همچنین ببینید

پشم گاومیش تراشی یا سندروم یاک شیوینگ

🔳⭕️ پشم گاومیش تراشی یا سندروم یاک شیوینگ

یکی از دام هایی که پیش روی ما وجود دارد. پشم گاومیش تراشی یا یاک …