جزوه آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر

درسنامه آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی

جزوه آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر

مقدمه کتاب :

جهان کنونی جهانی است پر از تغییرات شتابان .

دگرگونی های بسیاری در ارکان جامعه صورت گرفته و پیشرفت های سریع علوم و تکنولوژی ، انسان را با وضعیتی روبرو ساخته است که کمتر شباهتی با گذشته دارد. یکی از علومی که تحولات بسیاری داشته ،علم مدیریت است که پا به عرصه نوینی از حیات خود گذاشته و در پاسخ به چالش های محیطی ، روش های تازه را جستجو می کند.

از تحولات اساسی که در علم مدیریت ایجاد شده است،تحول در نگرش به سازمان است . تا چند دهه گذشته ، سازمان ها ابزارهایی برای ایجاد هماهنگی بین افراد و کنترل افراد در راستای دستیابی به اهداف بودند؛ ولی امروزه سازمان ها را با نگرشی وسیع تر در نظر می گیرند و به مفاهیمی چون فرهنگ و ارتباطات سازمانی توجهی ویژه می کنند. تقریبا در دو دهه گذشته ، بسیاری از دانشمندان و محققان مدیریت ، نقش فرهنگ و ارتباطات در عملکرد سازمان ها را بررسی کرده اند و تحقیقات و مطالعاتی فراوان نیز در این باره انجام شده است.

فرهنگ سازمانی را به گونه های متعدد اما با مفهومی نسبتا یکسان تعریف کرده اند.برخی فرهنگ را به عنوان زمینه و بستری می دانند که ایجاد هر نوع تغییر و دگرگونی در سازوکارها ، رفتارها ، فعالیت ها و کارکردهای سازمانی را در پی دارد.بنابراین از این بُعد مدیران و رهبران سازمان می توانند از فرهنگ به عنوان ابزاری منحصر به فرد و کارساز برای هر نوع مدیریت فرهنگی و انجام تغییر و تحولات سازمانی استفاده کنند.

ارتباطات سازمانی موضوعی پیچیده و نقش آن در عملکرد سازمان ، بسیار با اهمیت است.وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر مدیری معمولا بیشتر وقت خود را در برقرار کردن ارتباط ، صرف می کند.برای ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یک شبکه کارآمد و موثر ، برقراری ارتباطات مطلوب ضروری است ؛ زیرا وقتی ارتباطات برقرار نشود ، فعالیت سازمان متوقف می شود و در واقع می توان گفت که مدیریت کارساز به برقراری ارتباطات موثر بستگی دارد.

اکثر مواردی که مدیران و سازمان ها برای حفظ یکپارچگی سازمان، مدیریت، ایجاد خلاقیت، برآورده کردن انتظارات و انجام تعهدات و … نیاز دارند، به ایجاد ارتباط موثر و مناسب در سازمان وابسته است.

ارتباط برای هماهنگی فعالیت های گروهی ، اجرای وظائف رهبری و انجام وظائف مدیریتی لازم است؛ بنابراین مدیرانی که مدیریت خود را با توجه به مفاهیم ارتباطات سازمانی اعمال نمایند، به وضوح به موفقیت بیشتری خواهند رسید. در مدیریت ، اموری چون ارتباطات انسانی ، عوامل موثر بر ارتباطات ، گروه های رسمی و غیر رسمی ، روش های بهبود ارتباطات و رفع موانع ارتباطی در سازمان با اهمیت است.

در مدیریت الهی ، ساخته شدن انسان ها ، اصل است و هر گونه دگرگونی با دگرگونی انسان مرتبط است.آیات قرآن کریم ، شاهدی زنده بر این مدعا است .« ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم »؛ «و خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است ، تغییر دهند ». در مدیریت جوامع و سازمان ها نیز مسئله اصلی باید ساخته شدن انسان باشد.لذا باید در امور گوناگون ، این هدف را پیوسته در نظر داشت و آن را مانند باور راهنما در فرهنگ سازمانی ، جهت دهنده به استراتژی ها و اقدامات روزمره قرار داد.عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی باید به نحوی طراحی و پرورده شود که به رشد و تعالی انسان ها کمک کند.

کتاب حاضر در سه فصل مجزا بصورت تایپی و توسط دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش به سفارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در سال ۱۳۹۰ برای دوره های ضمن خدمت آماده گردیده است ، که عناوین فصل ها و فهرست مطالب به شرح زیر می باشد.

فصل اول : فرهنگ سازمانی

فصل دوم : ارتباطات سازمانی

فصل سوم : گروه های سازمانی

*****

فهرست :

فصل اول : فرهنگ سازمانی

کلیات

تعریف فرهنگ

تعریف سازمان

مفهوم فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ سازمانی

ویژگی های فرهنگ

ویژگی های فرهنگ سازمانی

عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی

نمادها(سمبل ها) ؛ قهرمانان (اسطوره ها) ؛ آئین ها(سنت ها و تشریفات) ؛ ارزش ها و باورها

انواع فرهنگ سازمانی

الگوهای اقتضایی

الگوی ارتباط فرهنگ با محیط و راهبرد سازمان

نقش فرهنگ سازمانی

قدرت فرهنگ سازمانی

فرهنگ مشترک (غالب) و پاره فرهنگ ها

چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی

فرهنگ سالم و بیمار

فضا(جو) سازمانی

عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی

نقش جهان بینی و ارزش ها در فرهنگ سازمانی

جهان بینی و جهان بینی اسلامی

واقعیت انسان در جهان بینی اسلامی

تاثیر جهان بینی اسلامی در شئون مختلف مدیریت

جایگاه فرهنگ سازمانی در سیاست های کلی نظام اداری

فصل دوم : ارتباطات سازمانی

مفهوم ارتباط

تعریف ارتباط

ارتباطات در اسلام

انواع ارتباطات در اسلام

ویژگی های ارتباطات موثر در اسلام

مفهوم ارتباط سازمانی

تعریف ارتباط سازمانی

کارکردهای ارتباطات سازمانی

کنترل؛ انگیزش ؛ بیان احساسات ؛ اطلاعات

انواع ارتباطات سازمانی

ارتباطات رسمی

ارتباطات عمودی؛ارتباطات صعودی ؛ارتباطات افقی ؛ ارتباطات مورب

ارتباطات غیر رسمی

متغیرهای (اجزاء و عناصر) ارتباطات سازمانی

محتوای ارتباطات

جهت حرکت(جریان) ارتباطات

کانال ارتباطی

سبک ارتباطات

تکنیک های ارتباطات

ارتباطات کتبی

ارتباطات شفاهی

ارتباطات الکترونیکی

موانع ارتباطی

موانع ناشی از مسائل روان شناسی و ادراکی؛ موانع فردی ؛ موانع کلامی و بیانی ؛ موانع سازمانی – مدیریت

اصلاح ارتباطات سازمانی

وضوح و روشنی پیام قبل از ارسال

توجه به مشکلات کلام و زبان

لحن کلام و حرکات بدن

دریافت بازخورد اطلاعات

تکنیک های بهبود ارتباطات

تکنیک های لازم برای فرستنده پیام

تکنیک های لازم برای گیرنده پیام

تکنیک های لازم برای فرستنده و گیرنده پیام

جزوه آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر

فصل سوم : گروه های سازمانی

تعریف گروه

ویژگی های ساختاری گروه

ویژگی های کارکردی گروه

نقش ها ؛ هنجارها ؛ مقام ؛ اندازه گروه ؛ انسجام

انواع گروه و اهداف آن

گروه های اولیه؛ثانویه؛سنتی ؛ غیر سنتی ؛ گروه های رسمی ؛ گروه های غیر رسمی ؛ گروه های عمودی و افقی

دلایل تشکیل گروه

منابع داخلی ؛ منابع خارجی

نقش فرهنگ و ارتباطات در تشکیل گروه های سازمانی

مراحل تشکیل گروه

دیدگاه اول

دیدگاه دوم

فعالیت گروه

فعالیت های پیچیده ؛ فعالیت های ساده

نقش ها در گروه

نقش ؛ هویت ؛ انتظارات نقش ؛ تعارض نقش ؛ طبقه بندی نقش های گروه

نقش گروه در رفتار سازمانی

کنش های گروهی

کنش های رسمی سازمانی گروه ها

نقش های روان شناختی و فردی گروه ها

کنش های مختلط یا چندگانه

ارتباطات در گروه ها

گروه های متعامل

گروه های همکاری

گروه های متضاد

مزایای گروه های کاری

مشخصات گروه موثر

جزوه آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر

همچنین ببینید

۲۱ تکنیک کم نظیر برای افزایش فروش در سال

۲۱ تکنیک کم نظیر برای افزایش فروش در سال ۲۰۱۷

۲۱ تکنیک کم نظیر برای افزایش فروش در سال ۲۰۱۷   با مشتریان سابق خود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =