ثبت ایده

ثبت ایده های کسب و کاری

این فرم جهت ایجاد بانک ایده های شرکت (برکت) ایجاد گردیده است.
  • عنوان حتی امکان باید کوتاه باشد و تا حدودی معرفی کننده کارکرد ایده ثبت شده باشد
  • لطفا در چند جمله و بصورت خلاصه و بدون استفاده از کاما و ویرگول و خط فاصله ایده خود را معرفی نمایید
  • برای ثبت نقاط قوت از کلید واژه های مشخص بهره ببرید ، برای جدا سازی کلید واژه ها از خط فاصله استفاده نمایید.
  • برای ثبت نقاط ضعف از کلید واژه های مشخص بهره ببرید ، برای جدا سازی کلید واژه ها از خط فاصله استفاده نمایید.